canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

NE SIRDIR BU NE HİKMET - (Defter-i Aşikan)

 

NE SIRDIR BU NE HİKMET

 

Ne sırdır bu ne hikmet ehl-i Hakta derdü belâ çoktur

Ki aniñ dostlarınıñ ekserinde mübtelâ çoktur.

 

Ne illetden ne kılletden ne zilletden olur hâlî

Hudâ ehlinde gam gussa elem rebhu anâ[1] çoktur.

 

Münâfık mülhid zındîk mürâ'î şâd u handândır

Muhakkak ârif ü kâmilde her türlü cefâ çoktur.

 

Bulunmaz sâlik-i sâdık meslekler çekildiler

Hilâfet iddi'â iden mukallid bî-vefâ çoktur.

 

Şerî'attan tarikattan hakîkattan tehî[2] desti

Satar şeyhlik hemân halka içinde kin riyâ çoktur.

 

Sözümüz zâhire bizim değildür bâtın ehline

Kubâb altında Hakk’tan gayrı bilmez evliyâ çoktur.

 

Sıfât-ı nâs ile onlar sıfatlanub bilinmezler 

Avâm şeklinde görünür gürûh-ı asfıyâ çoktur

 

Sene biñ iki yüz elli ve üçtür eyledim tevrîh [3]

Bu târîhde melâmet ehli ahyâr var katî çoktur.

 

Ümîdi kesme yok mürşid deyi Allah ki Hâdî’dir

Devâm et zikre çün zâkirlere Hakk’tan atâ çoktur.

 

Beni çok zikr idiñ deyü bize emr itdi Kur'ân’da

Ki çok zikr eyleyenlerde ehibbâ-yı Hudâ çoktur.

 

Yaşım yetmiş bire erdi sabâvetden berü zikrim

Hemân tevhîd-i Hak çün anda esrâr ü safâ çoktur.

 

Bu Kuddûsî teşekkür eyleyüb der zikr eyle daim

Bu pîrlik çağına bildim ki tevhîdde alâ[4] çoktur.

KUDDÛSİ

 


[1] Elem, kedere düşmek

[2] Boş

[3] Tarih

[4] Yüksek mertebe

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>