canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

PİRİMİZİN OĞLU ABDURREZZAK'A YAPTIĞI VASİYYETİ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 1.cilt)

 

PİRİMİZİN OĞLU ABDURREZZAK'A YAPTIĞI VASİYYETİ

Mübarek Pirimiz Şeyh Abdulkadir Geylani Efendimizin mübarek lisanından büyük oğlu Abdurrezzak Efendimize yaptığı mübarek vasiyetleri. Şu yolda vasiyet buyurmuşlardır.

Ey oğlum nuru didem ma’lumun olsun ki Cenabı Meyseril umur hazretleri, sana ve biraderlerine ve cümle müslimine tevfikatı samadaniyesini ihsan buyursun amin. Sana vasiyet ederim ki Cenabı feyyazi mutlak hazretlerine inkıyat ve inkade bulun. Evamiri ilahi-yesine yani emirlerine son derece itaat et. Nehy ettiklerinden ictinap edip çok sakın ve şer’i şerif yani şeriatın bütün ahkamına son derece riayet ve ifasına ve şeriatın emrinin yerine getirilmesine son derece dikkat et. Şeriatın çizmiş olduğu şeriat hudutlarını muhafaza eyle ve daima şer’i şerifin tamam yapılmasını ciddiyetle ele al. Ey oğul ma’lumun olsun ki Cenabı Vahhabü’l ataya hazretleri seni ve cemi’i müslimini bütün rızalı ve cümle hayır işleri yapmaya hidayet buyursun. Amin.

Bizim tarikatımız yani tarikatı celilei gavsiyemiz kitap yani Kur’an-ı Azimüşşan ve sünneti Resulullah yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e ve onun emri nebeviye ve hadisi Muham-med’iye ye son derece riayetle uymaktır. Gücünüzün miktarı eli cömertliğe açmak sadırda, göğüs kalp de kötülükleri çıkarıp, kalbi, sadri selamette tutmak. Allah yolunda eza cefalara tahammül göstermek. Yani ihvanınıza Müslümanlara zorluk göstertmeyip kolaylık göstertmek

Oğlum, sana vasiyet ederim ki. Fukara ile bulun. Daima fukarayı meclisine al ve onların kalblerinin ferah, surur olmalarına çalış. Allah’ın sevdiği meşayih zatların hürmetini bilip hıfzet ihvanınızla güzel konuşmalar ile muamele de bulun. Arkadaşlarınla güzel iyi geçin zinhar arkadaşlarını şiddet kelamlar ile gönüllerini yıkıcı sözler ile hatırlarını yıkma.

Küçüklere ve büyüklere nasihat eyle. Allah rızasına ve doğru müstakim yola yönelip, kavuşmalarına, gayretle çalış. Arkadaşına, ihvana, adaveti, buğzu, husumeti bırak. Ancak bu husumet, adavet, buğuz Allah için, dinde, din için yapılır. Bu müstesna.

Ma’lumun ola ki oğlum bizi ve sizi Cenabı Yezdan Bizeval Hazretleri tevfikatı lem yezaliyesine kavuşturup mazhar buyursun amin.

Tasavvuf denilen bir haldır ki bu hal kıl ve kal ile bir kimsenin anlaması gayri mümkündür. Yani anlaşılmaz.

Fakirler ile buluştuğun zaman onlara zorluk göstertmeyip güzel yumuşak güler sözler ile muamele eyle kalbini kırıcı ve sıkıcı kelamlardan ictinab eyle.   

Onlara sert konuşmak arayı açar, refik yumuşak konuşma ise onlar ile yakınlık muhabbet meydana getirir.

Ey oğlum âgâh ol ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize ve size ve cümle müslimine hidayet ihsan buyursun amin.

Tasavvuf denilen ve dediğimiz; sekiz haslet üzerine kurulmuştur.

Birinci: Cömertlik. Cömertlikte, mümkün mertebe maddiyeti ile ilmi ile manen kalbi ile ümmeti Muhammed’in kötülüklerden kurtulup, iyiliğe, Allah rızasına yönelmeleri için, el ile dil ile kalb ile duada bulunmak.

İkinci: Rıza. Allah yolunda çalışırken, karşılaşmış olduğu sıkıntılara şikayetçi olmayıp, her halına razı olup rıza göstertmek.

Üçüncü: Çok sabırlı olmak. Her hususlarda, çok acele yapmayıp, sabırlı, sakin, ağırbaşlı, düşünceli olmak.

Dördüncü: İşarettir. İşareti, zuhuratı Allah’ın anlatması ile anlayıp işarete zuhuratı anlayınca tabi olmak.

Beşincisi: Gurbetlere düşmek: Gurbetlerde sılayı rahim de yapmak.

Altıncı: Kılık kıyafetinde, yeme içmesinde ve giyim-lerinde, takva elbisesi ve sofu elbisesi giymek.

Yedinci: Seyahate çıkmak.

Sekizinci: Fakirlik. Yani dünya darlıkları ile yokluklar ile imtihandan geçmek.

Sehavet, cömertlik, İbrahim Halilullah’tan miras kalmıştır.

Rıza, İshak aleyhisselam’dan miras kalmıştır.

Sabır, Eyüp aleyhisselam’dan miras kalmıştır.

İşaret, Zekeriya aleyhisselam’dan miras kalmıştır.

Gurbetlere düşmek, Yusuf aleyhisselam’dan miras kalmıştır.

Takva sofu elbisesini giymek, Yahya aleyhisselam’dan miras kalmıştır.

Seyahate çıkmak, İsa aleyhisselam’dan miras kalmıştır.

Din yolunda Fakirlik, Allah’ın Mahbubu olan, iki dünyanın sultanı olan, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’den miras kalmıştır.

Oğlum, zenginler ile, maddiyet zengini olanlar ile sohbet yaparken, onlara izzet ikram eyle, fukara ile sohbet yaparken, gönül enginliği ve tevazu ile sohbet eyle. Maddiyet, servet sahibi olanlar ve fukara olanların kalbleri bu suretle memnun olur.

Ey oğlum, hayatım, ihlası iyi anlayıp, her işiyin ihlas üzere olmasına dikkatle çalış. Cemi’i ahvalinde ve işlerinde Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine huzu, huşu ile yalvar. İstirham et.

Ancak, insanlar içinde, aranızda sırf Allah için, Allah yolunda her hususta sana destek, yardımcı olan öyle bir zata itimat eyle. Mümkün mertebe halkı görüp halk ile çok meşgul olmayıp, daima Cenab-ı Hak Teala Hazretlerini zikre devam ederek yüz sürerek Allah’ın rızasına kavuşmaya çalış.

Her umurun için Allah’ı tevekkül eyleyip Allah’a yalvar.

Hakiki Allah dostları sana, maddi manevi, sırf Allah için menfaati dokanan, yardımı dokanan, maddi manevi seni kötülüklerden kurtarıp koruyan yüce Rab’bına kavuşmana sebep olan böyle bir kamil zattan gayri insanlara tam itimat etme. Ne hacetin var ise Cenab-ı Hak’tan iste.

Fukara insanlar ile sohbet edersen, gönül enginliği, tevazu ile sohbet et.

İkinci Allah’ın razı olduğu güzel ahlaka, hüsnü hulk’a sahip ol.

Üçüncü bir sefayı nefistir. Yani sen hayatta sağ iken nefsini aynen ölmüş bilmek, ölmüş gibi, öyle bir sefayı deruni kazanarak o güzel ahlak ile fukaraya hizmet et. Çünkü Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine en yakin olan, o kimse ki hüsnü hulka sahip olan. Yani Allah’ın razı olduğu güzel ahlak sahibi olanlardır.

Fukara insanlar ile beraber bulunduğun vakitlerde, fukaralara sabırlı olmayı vasiyet et. Sabrı onlara tavsiye et. Allah’ı tanımayı, Allah’a itaat etmeyi tavsiye eyle.

Oğlum ciğer köşem bu dünyada sana iki şey kafidir.

Birinci, Cenab-ı Hak’kın sevmiş olduğu Allah’a sevilen, Allah’ında sevdiği böyle bir evliyaya Allah için hizmet etmek.

İkincisi, Fukaralar ile fakirler ile sohbet, muhabbet etmek.

Hakikatte fakir olan şol kimselerdir ki. Onların kalbinde, Allah’dan başka hiçbir arzu, istek, maksatlar kalmamış. Allah’tan gayri hiçbir güvenecek, hiçbir dayanacak, kimseleri kalmamış. Güvenip dayanacakları, istedikleri sırf Allah kalmış böyle olan fakirlerle sohbet et.

Ey oğlum, işte bu söylemiş olduğum vasiyetlerimizi işiten ve daha işitecek olan kimseler için, cümlesine vasiyetimdir. Cenab-ı Hak teala hazretleri, bizi ve sizi ve cümle ihvan ve din kardeş, bacılarımızı, cemi müslimini, beyan eylediğimiz vasiyetlerini icra etmeye muvafık buyursun, diye vasiyet buyurmuşlardır.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>