canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

HZ. OSMAN’IN HALİFE SEÇİLMESİ - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

HZ. OSMAN’IN HALİFE SEÇİLMESİ

 

Hafız İbn Hacer Askalâni El-İsabe adlı eserinde:

Bir çok mütevatır yoldan gelmiştir ki “Allah'ın Resulü, Osman'a cennet müjdesini verdi. Onu cennet ehlinden saydı, ve şehid olaca-ğına şahadette bulundu...”

Ömer bin Meymun'dan rivayet ediliyor:

Hz. Ömer vurulduğu zaman müslümanlar ona:

-Ey mü’minlerin emiri, vasıyyet kıl, bize halife tayin et, dediler. Hz. Ömer bunun üzerine şunları söyledi:

- Bu işde (yani halifelik meselesinde) şu kişilerden veya şu ce-maattan daha başkalarının layık olduğunu bilmiyorum. O cema­at ki, Resulü Ekrem onlardan razı olduğu halde vefat etmiştir.”

Bunları söyledikten sonra Hz. Ömer Hz. Ali'yi, Hz. Osman'ı, Hz. Talhâ'yı, Hz. Zübeyr'i, Hz. Saad'ı ve Hz. Abdurrahman bin Avf'ı saydı. Ve devamla:

-Sizinle beraber oğlum Abdullah da bulunacaktır. Fakat onun halife olmağa hakkı yoktur. Tıpkı bana bir taziye mahiye­tinde sizinle beraber bulunacaktır. Eğer emir Saad olursa, yani siz Saad'ı seçer-seniz, O'dur. Aksi takdirde sizden herhangi bir kişi emir seçilirse, muhakkak Saad'dan yararlansın. Çünkü ben Saad'ı, valilikten ve idarecilikten acizliği veya hainliği sebebiyle azletme­dim, dedi.

Ravi diyor ki:

Hz. Ömer vefat ettiği zaman, naaşını çıkardık. Hz.Aişe'nin hücre­sine doğru götürdük. Oğlu Abdullah, Hz; Aişe'ye selam verdikten sonra, Hz. Ömer bin Hattab içeri girme izni istiyor” dedi.

Hz. Aişe, “onu içeri götürünüz” buyurdu. Hz. Ömer'in cenazesi Hz. Aişe'nin hücresine götürüldü. Orada iki arkadaşı olan Resulü Ekrem ve Ebu Bekir'le beraber defn edildi. Hz. Ömer'in defni bitince, Hz. Ömer tarafından adları sayılan kişiler bir araya geldiler. Abdurrahman şöyle bir teklif getirdi:

- “Emrinizi üç kişiye havale ediniz!”

Bunun üzerine Hz. Zübeyr, “Ben emrimi Hz. Ali'ye verdim”. Tal-ha, “Ben emrimi Osman'a verdim” Saad, “Ben emrimi Abdurrahman bin Avf'a verdim,” dediler. Yani altı kişi arasından bu üç kişi ko­nuşacaklar. Bunun üzerine Abdurrahman:

- “Sizin içinizde, bu işten sarf nazar eden (yani halife olmak­tan vazgeçen) bir kimse var mıdır? Kimse var mıdır ki bu istişare duru-munu idare etmeyi ona verelim? Allah’da İslam da onun üze­rinde murakıb (denetçi) olsun. Baksın ve kendi aranızda en efdalınız kimse onu seçsin,” teklifinde bulundu. Böylece Hz. Osman da, Hz. Ali de sükut ettiler. Abdurrahman:

- “Sizin efdalınız hususunda hiçbir kusur etmemek şartıyla bu durumu bana verir misiniz?” diye sordu. Hz. Ali ile Hz. Osman “evet” dediler. Bunun üzerine Abdurrahman, Hz. Ali'nin elinden tuttu:

- “Ey Ali, senin Resulullah'la akrabalığın var. Bir de İslama daha önce girme şerefin var. Ben de bunu biliyorum. Allah senin üzerinde murakıb olsun, eğer seni emir seçersem adalet edecek mi­sin? Eğer Osman'ı emir seçersem dinleyip itaat edecek misin?, dedi. Bunu söyledikten sonra Hz. Osman'la baş başa kaldı.

Hz. Osman'a da aynı şeyleri söyledi. Hz. Ali'den ve Hz. Os-man'dan söz aldıktan sonra:

- “Ey Osman, elini kaldır,” dedi. Ve böylece Hz. Osman'a biat etti. Hz. Ali de Hz. Osman'a biat etti. Ve yurdun ahalisi, (yani Medine halkı) da gelerek biatta bulundular.[1]

Rivayet ediliyor ki halk üç gün daima Abdurrahman bin Avf'ın yanına gelir, onunla istişarede bulunurlardı. Onunla gizli gizli ko­nuşurlardı. Onunla yalnız kalan fikir sahibi hiç kimse yoktu ki Hz. Osman'ı bıraksın da Hz. Ali'yi halife seçsin. Yani herkes Hz. Os­man'ın halife seçilmesini Abdurrahman'dan istiyordu. Abdurrah­man biat için oturduğu zaman, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi:       

- Ben halkın ancak Osman'a razı olduğunu gördüm.[2]

İbn Mesud'dan gelen bir rivayete göre, Hz. Osman'a biat edil­diğinde İbni Mesud şöyle söyledi:

- “Yaşayanların en hayırlısı bize emir oldu ve onun hakkın­da hiçbir eksiklik yapmayacağız,”[3]

İmam Ahmed:

- “Halk, Hz. Osman'a biat hususunda ittifak ettikleri gibi, hiç kimsenin halifeliğinde ittifak etmemiştir. Müslümanlar üç gün is­tişare ettikten sonra Hz. Osman'ı halife seçtiler. Hepsi ittifak halinde idiler, hepsi birbirlerini sever, birbirlerini sayarlardı. Hepsi Allah'ın kitabına sarılmıştı. Hz. Osman'ın yerine başkasını geçirmediler. Nitekim bunu Abdurrahman bin Avf haber verdi,” diye rivayet etti.

“Hz. Osman, on iki sene halife kaldı.

 

 


[1] Buhari rivayet etmiştir.

[2] İbn Asakir rivayet etmiştir.        

[3] Hakim ve İbn Saad ri­vayet ettiler.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>