FARZ NAMAZA YETİŞME - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

FARZ NAMAZA YETİŞME

 

Sualli Cevaplı Cemaat Bilgileri

1- Sual: Bir kimse, 1.nci rek'atın rüku’unda imama yetişmiş olsa namazı olur mu?

Cevab: Bu kimse birinci rek'ata yetişmiş olur.

2- Sual: Bu adam nasıl namaz kılar anlatır mısın?

Cevab: Bu kimse, namaza ve imama uyma niyetini ya­pıp İftitah tekbirini alarak hemen rüku'a varır. Rukü'da imamla beraber bir kere "Sübhane Rabbiyel'azim" derse bi­rinci rek'ata yetişmiş sayılır ve imamla beraber selam verir.

3- Sual: Bu kimse Subhanekede, Euzü besmele okumalı mı?

Cevab: Hayır. Subhanekede, Eüzü besmele okumaz.

4- Sual: Birinci rek'atın ruku'una yetişemeyen ne yapar?

Cevab: Hemen cemaata gelip safa durup niyetlerini yapar, tekbir alıp namaza durur. Son oturuşta "Ettehiyya­tü"yü okur, başka birşey okumaz. İmam iki tarafına da se­lam verir. Birinci rek'ata yetişmeyen selam vermez. Ve "Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkar. Sübhanekeyi, Eü­zü besmeleyi ve Fatiha Süresini okuyup amin der, bir de sure okuyarak "Allahü Ekber" diyerek tekbir ile rukü'a va­rır. Bundan sonra bildiği gibi rukü, secde tesbihlerini oku­yup tehiyyata oturup dualarını okuyup selamını verip na­mazını bitirir.

5- Sual: İkinci rek'ata yetişemezse ne yapar?

Cevab: Birinci rek'atta öğrendiklerini yapar. Ancak imam selam verdikten sonra kalkınca, yine Subhaneke, Eü­zü besmele ile Fatiha ve zammı süre okuyup rukü'a varıp secdeleri yaptıktan sonra ayağa kalkıp "besmele" ile "Fati­ha" ve "süre" (zammi süre) okur, tekbir ile rukü'a gi­dip secdelerle birlikte tahiyyatta oturup "Ettehiyyatü-Alla­hümme sallileri, Rabbena dualarını" okuyup selam verir.

6- Sual: 4 rek'atlı namazda üçüncü rek'ata yetişeme­yen ne yapar?

Cevab: İmam ile cemaat selam verdikten sonra ayağa kalkar, "Subhaneke, Euzü besmele, Fatiha" ve "Zammi Sure" okur. Rukü'a varır. Secdeleri yapar. Oturup yalnız "Ettehiyyatü"yü okur. Sonra hemen ayağa (kıyama) üçün­cü rek'ata kalkar. Ayakta besmele, Fatiha, bir de süre (zam­mi sure) okur, rukü'a eğilir. Rukü', secdeleri yapıp 4.ncü rek'ata kalkar. Bu dördüncü rek'atta yalnız "besmele" ile "Fatiha Süresini" okur, rukü'a eğilir. Rukü' ve secdelerden sonra tehiyyatta oturur. "Ettehiyyatü Allahümme sali ve barikleri okuyup selam verir. Şunu hiç unutmamak gerektir ki, Farz namazın ilk iki rek'atında "Fatiha"dan sonra "zammi süre" okunur.

Üç rek'atlı farzın son bir rek'atında yalnız "Fatiha" okunur. Dört rek'atlı farzlarda son iki rek'atta yalnız "Fatiha" okunur.

3.ncü ve dördüncü rek'atlarda zammı sûre okunmaz. Sade­ce "Fatiha" okunur. Buna göre imama uyan kimse, cemaatla kıldığı rek'-at­larda buna dikkat eder, zammı sûreli rek'atlara yetişemediy­se, cemaattan sonra kendi tamamlarken zammı sûreleri okur. Yukarda anlattığımız kısımları iyi okuyup anlamaya ça­lışalım. Cemaatla namaz kılmanın sevabı pek büyüktür. Nasıl kılacağımızı bilmeliyiz.

7- Sual: Sabah namazının sünnetini kılmayan kimse cemaata gelse ne yapar?

Cevab: Cemaatla sabah namazına başlanılmış olduğu­nu gören kimse, cemaata yetişebileceğini zannederse he­men sabah namazının iki rek'at sünnetini kılar imama yetiştiği yerde uyar. İmam iki tarafına selam verdikden sonra yetişemediği rekatı tamamlar. Eğer sünneti kıldığı zaman cemaate yetişemeyecekse hemen iki rekat sünnete baş-lar. Başladığı sünneti tekrar bozup cemaate uyar. Farzı bitirip selam verdikten sonra güneş değmeden kalkıp bozduğu sünneti tekrar iade eder.[1]

8- Öğle, ikindi, Yatsı namazlarında ise, ceamatın farza başlamış olduğunu gören kimse, hiç sünnete başlamadan hemen imama uyar. Farzdan sonra öğlenin dört rek'at ilk sünnetini kılar.

9- İkindinin sünnetini kerahet vakti olduğu için kılamaz. (Yani ikindinin farzı kılındıktan sonra sünneti) kılınmaz.

Yatsının ilk dört rek'at sünnetini "gayri müekked sünnet" olduğu için isterse kaza eder, dilerse kaza etmez. Yani, kılsa da olur, kılmasa da. Çünkü kerahet vakti yoktur.

10- Vaktin ve cemaatın gitmesinden korkan kimse sünnetleri kılmayıp hemen farza başlar. Mesela: İkindi vakti geç­mek üzere ise kılmaz hemen farzını kılar, eğer vakit müsaitse sünneti kılar.

11- Bir kimse, bir namazı kılıp kılmadığından şübhelense, na-mazın vakti henüz çıkmamışsa onu yeniden kılar. Namazın vakti çık-tıktan sonra şübhelense, bir şey yapması gerekmez. Çünkü farzın sebebi olan vakit çıkmıştır. Bir müslümanın namazını vaktinde kılmış olması efzaldır.

12- Müslüman olmayanların yurdunda İslamı kabul edip bilgisiz-liğinden dolayı namazlarını kılamamış olan bir kimse, sonradan İslam yurdunda gelip din görevlerini öğrense, önceki namazları kaza etmesi gerekmez. Fakat İslam ülkesinde bulunup da ihtida eden (İslamı kabul eden), kimse, bu hususta özürlü sayılmaz. İslamı kabul ettiği tarihten itibaren namazlarını, kılmakla yükümlü olur. Çünkü İslam yurdunda, cehalet özür sayılmaz. Herkes din görevlerini ehlinden so-rup öğrenebilir.

13- Kaza namazlarının evde kılınması daha iyidir. Çünkü günah-lar, örtüp açıklamamak lazımdır. Böyle bir açıklama, Hak’ka karşı saygısızlık sayılır ve başkaları için de kötü bir örnek olabilir.

14- İmam daha selam vermeden sonradan gelip yetişen kimse Tahiyyat'ı okuyup bitirmiş olsa, bir görüşe göre şehadet sözünü tekrarlar, bir görüşe göre de susar. Burada sahih olan Tahiyyat'ı yavaş yavaş okumasıdır. Birinci oturuşta imamdan önce teşehhüd'ü bitirmiş olan bir muktedi de susar, teşehhüd'de bulunmaz.

15- İmam kıraeti aşikare okursa imama uyan artık sübhanekeyi okumaz. İma­mın kıraatini (okumasını) dinler. İmam eğer gizli okursa imama uyan sübhanekeyi gizli okur.

 İmama rükuda yetişebileceğini bilen bir kim­se iftitah tekbirin-den sonra sübhanekeyi okur. Allahü Ekber deyip ruku’a varır.

Şayet yetişemiyecekse hemen tekbir alır rukua varır. İmama rü-kuda bir kerre sübhane rabbiyel azim di­yecek kadar yetişen o rekata yetişmiş olur.

Gerek rükuda ve gerek sücuda varırken iftitah tekbirini tam ola-rak kıyamda almak lazımdır. Ruku ve sücuda yakın bir halde iftitah tek­birini almak doğru değildir. Tam olarak ayakta almalıdır.

 


[1] Halebi Sağir Tercümesi.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>