canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

KURBAN KESMEK - (Zuhurâtı Izhârı'l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

KURBAN KESMEK

 

Kurbanın sözlük ma'nası; Belirli bir zaman içinde belli bir havya-nı kesmeğe Kurban denir.

Dini istilahta: Allah'a yakınlık (Allah'ın rızasını kazanmak) için, ibadet niyetiyle belirli bir vakitte kesilen özel bir hayvan demektir.

Kurban belli bir hayvanın ismidir. Bu belli hayvan, belirli (özel) günler de (Kurban bayramının 1. 2. 3. günlerinde) kesilen mübarek bir hayvandır, Kurban, hicretin 2.nci yılında meşru kılınmıştır, senede iki bayramın oluşu, zekat ve fitre de, bu yılda (yani hicretin ikinci yılında) meşru' kılınmıştır. Kurban, kitab, sünnet ve icma' ile sabittir. Cenab-ı Hak, Kitabında, (Kur'an-ı Kerim'inde):

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

buyurmuştur.

Ma'nası: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes"[1] demek-tir.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلٰا يُقَرَّبَنَّ مُصَلّٰانَا

buyurmuştur.

Ma'nası: “Kim hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse asla Bizim namazgahımıza yaklaşmasın.”[2]demektir.

Sevgili Peygamberimizin Kurban Bayramında boy­nuzlu iki beyaz koçu kendi mübarek eliyle Kurban kes­tiği bizlere örnek olmak üzere anlatılmaktadır. Bütün Müslümanlar, Kurbanın meşruluğunda (dini bir emir olduğunda) ittifak etmişlerdir.

Kurbanın hükmü: Dünyadaki vacibi ödemek bor­cundan (yü-kümlülüğünden) kurtulmak, Ahirette de Al­lah'ın lütfuna kavuşmak, ahiret sevabına ermektir.

Bir kimseye Kurbanın vacib olma şartları:

ı. Müslüman olmak,

2. Hür olmak (yani köle olmamak),

3. Mukîm olmak (yani misafir hükmünde olmamak),

4. Fitre vacib olan bir kimsenin zenginliği kadar zengin olmak.

Yani, kendisine fitre vermek düşen bir kimseye Kur­ban kesmesi de vacib olur.

Mesela: Kurban Bayramı sabahında havaici asliyesinden başka nisap miktarı yani 200 dirhem gümü­şü, veya 20 miskal altını veya bunların karşılığı para veya mala sahib bulunan bir müslümana Kur-ban kesmek vacibdir. Kurbanda vacib olan, kan akıtmaktır. Kurban kes­meden tasadduk etmekle Kurban borcu ödenmiş olmaz. Ya­ni bir Kurban alıp onu kesmeden birilerine hayır olarak ve­rilse Kurban kesilmiş sayılmaz. Kendi üzerine Kurban kes­mek vacib olan bir Müs-lümanın üzerinden Kurban düşmüş olmaz. Onun için Kurbanı bizzat kesip kanını akıtmak gereklidir (vacibdir). Veya birine vekil aracılığı ile de kestirebilir.

Kurban Ne Vakit Kesilir

Kurban kesme vakti, Kurban Bayramının birinci, ikin­ci, üçüncü günleridir. Bu günlere "Eyyam-ı nahir" Kurban kesme günleri denir.

Kurban, Bayram namazı kılınan yerlerde (şehir ol­sun, köy olsun) Bayram namazından sonra kesilir.

Bayram namazından evvel kesilen hayvan Kurban sa­yılmaz. Kur-banın, bayram namazından sonra kesilmesi ge­reklidir.

Kurban kesmenin sebebi vakittir. Vakit tekrarlandıkça, Kurban kesmek de tekrarlanır. Yani her sene Kur­ban Bayramı geldikçe, zen-gin olan Müslümanların bu Kur­ban Bayramında kurban kesmeleri vacibdir.

Kurban kesmenin rüknü, kesilmesi caiz olan (kur­ban edilmeye elverişli olan) hayvanı kesmektir.

Kurban Edilmesi Caiz Olan Hayvanlar

1. Deve,        

2. Sığır,        

3. Davar.

Bu üç çeşit hayvan kurban edilir. Bunların dişisi de, erkeği de Kurban olur. Deve ve sığırın dişisi, davarın (koyun ve keçinin) er­keğini kurban etmek daha efdaldir. Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Koyunun bir yıllık gibi gösterişli olanı, (annesinden ayırt edile-meyecek derecede büyük olan ve altı aylık olan bir kuzu) da kurban edilmesi caiz olan kurbanlıklardandır. Devenin beş yaşında olanı Kur-ban edilir. Sığır ve mandanın iki yaşında olanı kurban edilir. Bir koyun veya keçi ne kadar büyük ve gösterişli olursa olsun ancak bir kişi için kurban edilebilir. Bir deve veya sığır birden yedi kişiye kadar ortak kurban kesilebilir. Ortak olan kimselerin hepsinin kurban niyyetiyle katılmaları gereklidir.

Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuz ve deli olmasında, doğuş-tan boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzunun azı kırık bulunmasın-da, kulakla­rının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uçlarından kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azı düş-müş olmasında, cinsel organı bulunmamasında, buruşmuş olarak bulunmasında bir sakınca yoktur. Bu hayvanlar kurban edilebilirler.

Kurbanın semiz olması daha faziletlidir.

Kurban Olmayan Hayvanlar

1. Bir veya iki gözü kör olan hayvanlar kurban edil­mez. Caiz de-ğildir.

2. Kesileceği yere yürüyemiyecek kadar çok zayıf olan hayvan-lar.

3. Kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası, kesil­miş veya kopmuş olan hayvanlar.

Bu gibi özürlü hayvanları kurban etmek caiz değildir.

1- İki gözü veya bir gözü kör, dişlerinin çoğu düşmüş veya ku-lakları kesilmiş, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış, kula-ğının veya kuyruğunun yarıdan fazlası veya memelerinin başları kop-muş, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiş sığır-deve, dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan, burnu kesilmiş, pislik yiyen hayvanlar etindeki pislik temizleninceye kadar tutulmamış ise kurban olmazlar.[3]Kulakları veya kuyruğu yaratılışında bulunmayan ve tavuk, horoz ve kaz gibi evcil hayvanlar kurban olamaz.

2- Kurban kesmekle yükümlü olan bir kimsenin satın aldığı kurbanda yukarıdaki kusurlardan biri sonradan meydana gelse, yerine başkasını alıp kesmesi gerekir. Fakat fakir bir kimsenin aldığı kurban böyle kusurlanırsa, yine kurban olarak kesilmesi caiz olur, yerine baş-kasını alması gerekmez. Hatta böyle kusurlu bir hayvanı satın alıp kurban kesmesi de yeterli olur. Çünkü bu kurban o fakir için bir nafi-ledir. Nafilelerde ise, genişlik ve kolaylık vardır. (Üç imama göre, zengin için de yeterli olur. Başkasını almaya gerek yoktur.)

3- Zengin kimsenin aldığı kurban henüz kesilmeden ölse, yerine başkasını alması gerekir. Fakir kimsenin aldığı kurban ölse, başkasını alması gerekmez.

4- Zengin kimsenin aldığı kurban kaybolduktan veya çalındıktan sonra yerine başkası kurban edilmiş olsa ve ondan sonra da kaybolan kurban bulunsa bunu da kesmesi gerekmez. Çünkü üzerine düşen va-cibi yerine getirmiştir. Fakat bu duruma düşen fakirin o bulunan kur-banı kesmesi gerekir; çünkü fakirin satın aldığı kurban, kurban olmak üzere belirlenmiştir; kendisine vacip olmadığı halde, bunun kurban olmasını kendisine gerekli kılmıştır.

5- Kurban için alınan hayvan çalındıktan veya kaybolduktan sonra onun yerine başkası alınıp ondan sonra nahr (kurban kesme) günleri içinde bulunsa, bakılır: Sahibi zengin ise bu iki kurbandan dilediğini keser. Ancak sonradan almış olduğu hayvanın kıymeti ilk hayvandan daha az olur da bunu kesmiş olursa, aradaki kıymet farkı-nı sadaka olarak vermesi gerekir. Kurban sahibi fakir ise bir görüşe göre de, bunlardan yalnız birini kesebilir.

6- Kurbanlık bir hayvan kesilmeden önce doğursa, yavrusu da kendisi ile beraber kesilir. Çünkü yavru anasına bağlıdır. Eğer yavru kesilmeyip satılırsa, parasını sadaka olarak vermek gerekir. Hayvanın yüklü olduğunu bile bile kesmek münasip değildir.

Kurban Derisi Ve Eti

Kurbanın derisi sadaka (hayır) olarak fakirlere verilir. (Cami, yol ve benzeri yerlere verilmez) Veya evinde seccade-namazlık, sofra vesaire gibi evinde ihtiyaç için kullanılabilir. Kurbanın derisi para ile satılmaz. Eğer satılırsa o para, bir fakire verilir, Kasabın ücreti kur-bandan verilmez. Kurban kesmeden önce tüyleri kırkılmaz ve onlar­dan faydalanılma yoluna gidilmez. Bunlar mekruhtur.

Kurban eti: Kurbanın eti üçe bölünür.

1. Fakirlere dağıtılır; hayır ve sadaka yapılır.

2. Zengin olan eşe dosta yedirilir ve hediye olarak dağıtılır.

3. Kendi evine çoluk çocuğuna bırakılır.

Eğer kendi çoluk çocuğu kalabalık, orta halli bir Müs­lüman ise, eti hiç sağa sola hayır yapmayıp kendi çoluk ço­cuğuyla yiyebilir. Böyle ailesi fazla ve kendi halindeki Müslüman için böylesi daha iyidir.

Kurbanı kesebiliyorsa, kurban sahibinin kendisi kes­mesi daha sevaplıdır. Kesemiyorsa münasip (uygun) bir müslümana vekil edip kestirir, kendisi de başında bulunur.

 


[1] Kevser Suresi, 108/2.

[2] Müsnedi Ahmed c.2. s.321/8256 (Mısır), Münavi Feyzu-l-Kadir c.3. s.181 (Mısır), ayrıca Beyhaki, Darekutni ve Hakim rivayet etmiştir.

[3] Fetavai Hindiye

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>