canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer belstaff roadmaster canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas

Mezheb İmamları - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

MEZHEB İMAMLARI

 

İtikatta mezhep, ehl-i sünnet velcemaat mezhebidir. Yani Peygamber-i zişan Efendimizle ashab-ı kiramının itikatları üzere o-lanların mezhebidir. Ehl-i sünnet velcemaat mezhebinin esasıdır. Ehl-i sünnete göre itikatta mezhep ikidir; bir Ebu Mansur Maturidi mezhebidir. Bu mezhebe salik olanlara Maturidiyye denir. Diğeri Ebu’l-Haseni’l-Eş’ari mezhebidir. Bu mezhebe tabi olanlara eşaire denir.

Şu suretle ehl-i sünnet, iki büyük fırkaya ayrılırsa da, fakat cümlesinin itikadı birdir, zerre kadar ayrılmaz. Cümlesi hidayet üzeredirler.

Amelde mezhep; müslümanlar şer’iyyede dört mezhebe salik-tirler. Bunların dördü de haktır. Amelde ayrılık varsa da, itikatta zerre kadar ayrılmazlar. Bu mezheplerin imamları şunlardır:

İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel rahimehumullahu hazretleridir. Bunlara eimme-i erbaa denir. Amelde İmam-ı A’zam mezhebinde olanlara Hanefi; İmam Malik mezhebinde olanlara Maliki derler. Diğerlerinin mezheplerinde olanlara da Şafii ve Hanbeli, denir. Bu zatlar, Allah’ın ve Resulünün emrettiği şekilde yürümüşler ve sonradan Allah’ın ve Resulullah’ın gösterdiği kanunları kendi arzularına göre uygulayan bozuk mezhepleri iptal edip, yeniden ayetlerle ve hadisleri ayetlerle karşılaştırıp, ehl-i sünnet itikadı üzere bu dört mezhebi kurmuşlar. Bu dört mezhebin itikadı birdir. Bunun dışına çıkanları dalalet fırkası diye atmışlar.

Mezheb-i erbaa eimmesinin muhtasaran terceme-i halleri: İmam-ı A’zam Ebu Hanife radiyallahu anh hazretleri yeryüzündeki müslümanların yarısından ziyadesinin tabi olduğu mezheb-i Hanefi müessisidir. İsmi Nu’man, pederinin ismi Sabit ve künyesi Ebu Hanife’dir. Hicret-i seniyyenin 70 senesinde Kufe şehrinde dünyaya gelmiş ve 150 senesinde Bağdat’ta irtihal eylemiştir. Gayet zeki bir müçtehid-i ali idi. Zamanının en büyük alimleri bile ondan ders almaya koşarlardı. Mesail-i diniyyeyi ilk evvel kitap suretinde yazan müşarün ileyh hazretleridir. Yetmiş bin hatim indirmiş, bin ulema yetiştirmiştir. Bunun için kendisine İmam-ı A’zam ünvanı verilmiştir. Ulum-ı diniyyeyi neşre başladığı vakit, Basra ve Kufe şehir-lerinde sapık mezheplerden Kaderiyye ve Cebriyye mezheb-i batıl-ları zuhur etmişti. İnsanların zihnini ve itikatlarını bozuyorlardı. İmam-ı A’zam hazretleri bütün bu yanlış fikirleri red ve cerh eyle-miştir. Pederleri gibi kendileri de bezzazlık san’atına süluk etmişlerdi. İlmi kadar adaleti de büyük idi. Bunun için herkesin kendisine emniyeti vardı. Irak Valisi tarafından kendisine kadılık vazifesi teklif edildiği halde kabul etmeyip, hafiyyen Hicaza azimet ile orada altı sene kalmıştır. Avdetinde Halife Ebu Ca’feri’l – Mansur tarafından tekrar kadılık teklif edildi, yine red eylemiştir. Red etmesindeki maksadı kul hakkı çok büyük mes’uliyetlerinden çok korkardı. Halife bu noktayı nazar-ı dikkate almayıp, Hazret-i İmam’ın zindana atılmasını emir eyledi. Hapiste iken, mübarek başına her gün birer fazlasıyla kırbaç vurulurdu. Kırbacın adedi yüze çıktığı gün vefat eyledi.

 

İmam-ı A’zam’ın vefat ettiği gün İmam-ı Şafii hazretleri dünyaya gelmiştir. İmam-ı A’zam’ın cenazesinde yetmiş bin kişi hazır bulunmuştur. İmam Şafii radiyallahu anh hazretleri 150 senesinde Gazze’de doğdu ve 204 yılında Mısır’da vefat eyledi. Nesebien Abdimenaf’da Resul-i Ekrem Efendimize ittisal eder. Çocukluğunda mektep ücretini veremeyecek derecede fakir idi. Bunun için hocası kendisine ders vermekten imtina ettiğinden, kendisi sair çocuklara verilen dersleri dinlemekle kalırdı. Bu halde diğerlerinden ileri gitti, hatta hoca olmadığı vakit onlara ders bile verirdi. Şu suretle isbat-ı kemal eylemiştir.

 

İmam-ı Malik ibni Enes radiyallahu anh hazretleri 95 tarihinde Medine-i Münevvere’de doğuş tevellüdü, 174 tarihinde irtihal-i dar-ı beka eylemiştir. Malik bin Enes hazretlerinin oğludur. Medine-i Münevvere’de sakin idi. Defni Baki’dedir. Tabiindendir. Ve zama-nının en büyüklerindendir. Yani sahabeden olan Hazreti Enes’in oğlu değildir. Tabiinden olan diğer Enes’in oğludur.

 

İmam-ı Ahmed bin Hanbel radiyallahuanh hazretleri Bağ-dat’ta dünyaya geldi. 241 senesi Rebiülevvelinde Bağdat’ta irtihal-i dar-ı beka eyledi. Defni Bab-ı harb kabristanındadır. İmam-ı Şafii hazretlerinin en has ashabından idi. Halk arasında itikada müteallik karışıklıklar sırasında, Kur’an-ı Kerim’in mahluk olduğunu söyle-meye icbar edilmiş; böyle batıl bir fikri tasdik etmediği için hapse atılmış, dövülmüş, yine itikadından sebat göstermiştir.

 

İmam Maturidi hazretleri ehl-i sünnetin itikadıyatta pişivası olan bir şeyh-i mükerremdir. Horasan’da Maturidiye karyesinde dünyaya gelmiştir. Zamanında ehl-i İslam arasında fırkalar vardı. Türlü batıl fikirlerle akaid-i İslamiyeyi karıştırıyorlardı. İşte öyle bir zamanda ahkam-ı itikadiyenin usul ve furuunu meydana koydu. Dalaletin önünü almaya çalıştı. Din-i İslam’a hizmeti büyüktür.

 

Ebu’l – Haseni’l – Eş’ari hazretleri, zamanında ecille-i ulema-nın ve ehl-i sünnetin pişivasındandır. Bir takım fırkaların batıllığını izhar ve ehl-i sünnet mezhebini te'yid ve tahkime himmet buyurdu. Kendisi iptidada mutezile’den iken, sonra itikadını düzeltip, tashih etmiştir.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>