Er-Rahmân
" Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. "