Er-Rahmân
" Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. "

Fi Beyani Fadlı Mevlidi'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem

Alfabetik
Fihrist |