Er-Rahmân
" Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. "

Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş

Alfabetik
Fihrist |